ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ชื่อโรงเรียนวัดเกษตรนิคม  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านสวนหมาก  ถนนบ้านนา โหล๊ะจังกระ ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 โทรศัพท์ 074-605703 เปิดสอนระดับ ชั้น อ.1 – ม.3 เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน เขตพื้นที่บริการ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองหมวย หมู่ที่ 2 บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 3 บ้านลำสินธุ์ใต้ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทำผัง หมู่ที่ 8 บ้านลำสินธุ์เหนือ หมู่ที่ 9 บ้านโหล๊ะอม 
         ประวัติความเป็นมา
              ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โรงเรียนวัดเกษตรนิคมตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
               โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ก่อตั้งเมื่อปี 2475 เป็นลักษณะโรงเรียนวัด ซึ่งขณะนั้นมีพระภิกษุหนู เป็นเจ้าอาวาส สามเณรถิ่น ทำหน้าที่เป็นครูสอน มีนักเรียนจำนวน 81 คน ใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียน 
              เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  พ.ศ. 2477  ทางการรับมาเป็นโรงเรียนของรัฐ  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านนา 2 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน  86  คน โดยมีขุนวิจารย์จรรยา  ธรรมการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด มีบุคคลสำคัญร่วมในพิธีได้แก่ นายเลี่ยง เวชรังสี  ธรรมการอำเภอเมืองพัทลุง ขุนบ้านนนนที กำนันตำบลบ้านนา พระครูกาแก้ว  เจ้าคณะตำบลคูหาสวรรค์ พระครูอาจิณธรรมโม เจ้าอาวาสวัดเกษตรนิคม และประชาชนในท้องถิ่นประมาณ  100  คน 
              เมื่อ  พ.ศ.  2480  พระครูอดุลคณานุรักษ์ เจ้าอาวาสร่วมกับราษฎร สร้างอาคารเรียนให้ 1 หลังและมอบที่ดินให้โรงเรียนจำนวน 7 ไร่เศษ อนึ่งพระครูอดุลคณานุรักษ์มีชื่อเดิมว่า หนู เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนต่อจากอันดับต้น 
              โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อกันมาตามยุคสมัย จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยมีผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับดังนี้ 
1.  นายเริ่ม    ตุลยนิษก์            พ.ศ.  2477 2479 
2.  นายรัก   แก้วสุข                พ.ศ.  2479 2484
3.  นายแปลก   ประชุมทอง       พ.ศ.  2484 2488
4.  นายอรุณ   ตุลยนิษก์           พ.ศ.  2488 2490
5.  นายเพิ่ม   ตุลยนิษก์            พ.ศ.  2490 2492
6.  นายเนื่อง   สัตยานนท์         พ.ศ.  2492 2494
7.  นายเพิ่ม   ตุลยนิษก์            พ.ศ. 2494 2498
8.  นายสมยศ   บุญยก             พ.ศ.  2498 2520
9.  นายคลาย   วงศ์ตั้นหิ้น         พ.ศ.  2521 2525          
10.  นายปลื้ม  พานุรัตน์           พ.ศ.  2525 2530
11.  นายสมยศ   บุญยก           พ.ศ.  2530 2531 
12.  นายมณี   พลายแสง          พ.ศ.  2531 2535
13.  นายสวัสดิ์    ฤทธิศักดิ์        พ.ศ.  2535 2536 
14.  นายเจน   สงแช้ม             พ.ศ.  2536 2538
15.  นายสมบัติ   เรืองทอง         พ.ศ.  2538 2549
16.  นายสำราญ   พิณเขียว       พ.ศ.  2549 – 2554
17.  นายสมบูรณ์  จันทร์อินทร์    ปัจจุบัน
       ตลอดระยะเวลาของผู้บริหาร ได้มีการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาโดยได้จัดสร้างและได้รับงบประมาณอาคารเรียน แบบ ป.1 ก. จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 32,000 บาท เมื่อ พ.ศ.2508  แบบ ป.1 ก. จำนวน 5 ห้องเรียน พ.ศ. 2519 งบประมาณ 100,000 บาท แบบ สปช. 102/26 จำนวน 3 ห้องเรียน พ.ศ. 2526 งบประมาณ 250,000 บาท แบบ สปช.105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน พ.ศ. 2535  งบประมาณ 1,650,000 บาท
       ในช่วงปี 2549 ได้มีการปรับย้ายผู้บริหาร โดยนายสำราญ  พิณเขียว ได้มารับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกษตรนิคม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2549 ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ทั้งภายในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ประกอบกับเป็นยุคความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนจึงจัดให้มีคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
       ในปี พ.. 2549 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัล ห้องสมุดยอดเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       ในปี พ.. 2550 โรงเรียนได้มีการพัฒนาและผ่านการรับรองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ให้เป็น โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       ในปี พ.. 2551 โรงเรียนได้รับการประเมินเสนอแนะ และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ โดยได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
       ในปี พ.. 2552 ได้รับโล่เกียรติยศ จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ปีงบประมาณ 2552
ระดับประถมศึกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์
       ในปี พ.. 2554 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีประจำตำบล ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 1782600 บาท และได้รับงบกลางโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมสร้างถนนคอนกรีต จำนวน  420000
       8 ธันวาคม 2554 นายสมบูรณ์   จันทร์อินทร์ เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรนิคม คำสั่งสำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ที่ 436/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
       29 ธันวาคม 2554 ทางราชการได้ย้ายนางสุภาวดี หนูชู มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
30 ธันวาคม 2554 ได้ย้ายนางกนกวรรณ หมื่นคลิ้ง ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดคลองใหญ่ อำเภอป่าพะยอม
ตามหนังสือราชการที่ ศธ 04098/1370
                 ปี พ.. 2555 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนมีผลคะแนน    o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554 สูงกว่าปี 2553  10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                 ปี พ.. 2555 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ ระดับทอง 1 เครือข่ายศรีนครินทร์ ตามโครงการโรงเรียนน่าอยู่ 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                 ปี พ.. 2555 โรงเรียนได้รับป้ายตราสัญลักษณ์พระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                 1 ตุลาคม 2555 นายนิคม  ขุนทอง นายเสถียร บุญวงศ์ นางสุภาพ  มัทมูมาท ขอลาออกจากราชการก่อนกำหนดเกษียณอายุราชการตามหนังสือของสำนักงานสำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ที่ ศธ 04098/3654 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
                 20 พฤศจิกายน 2555 นางจตุพร  ยกฉวี ได้ย้ายรับตำแหน่งตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ที่ ศธ 490.492/2555 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
                 22 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
                 3 มิถุนายน 2556 นางนภวรรณ เพชรสังฆาต ได้ย้ายมารับตำแหน่งตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ที่ ศธ.206/2556 สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
                 30 กันยายน 2556 นายประสพ  ชูหมุน นางอารี  ชูหมุน ได้เกษียณอายุราชการ
                 17 มีนาคม 2557 ได้บรรจุแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิตา  ทองเติม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
                 ปัจจุบันจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 160 คน ครู 15 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
                 28 พฤศจิกายน 2557 นายปรีชา  ปานนุ่ม ตำแหน่งครู คศ 1 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ตามหนังสือคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1