กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภาณี ขุนรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายอนันต์ เล็บบรรจง
ครู คศ.3

นางจตุพร ยกฉวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1