กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกันตินันท์ หนูแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2