กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกันตินันท์ หนูแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์