กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิกิจ ศรีโยธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนภาวรรณ เพชรสังฆาต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3