กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางโศภิษฐา โพธิ์สาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายปรีชา ปานนุ่ม
ครู คศ.2