กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิตา ทองเติม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6