กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิตา ทองเติม
ครู คศ.1