กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสำเนียง จีนปาน
ครู คศ.3