คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ น้อยสังข์ดำ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ชูช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมร นาสียง
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิกิจ ศรีโยธา
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนครู
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัษฎาภรณ์ ย้อยแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมศักดิ์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรูญ น้อยสังข์ดำ
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์ ไตรรัตน์ โชติญาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระสงฆ์
ตัวแทนจาก : พระสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
เบอร์โทร :