คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ แก้ววันเพ็ญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ชูช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ ตุลยนิษก์
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกันตินันท์ หนูแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนครู
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนภาพร จุลนิล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย บุญดำ
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรูญ เรืองเหมือน
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดสมใจ ภูริปญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระสงฆ์
ตัวแทนจาก : พระสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
เบอร์โทร :